ពិតទេយួនចាប់ផ្តើមផ្សាយអង្គរវត្តថាជារបស់វាដល់កូរ៉េ?ពេលកូនខ្មែរកំពុងកើតឆ្កួតបែកស្លុយ

0
258
loading...
loading...

យួនចាប់ផ្តើមផ្សព្វផ្សាយអង្គរវត្តថាជារបស់វាហើយវាផ្សព្វផ្សាយមកដល់ប្រទេសកូរ៉េហើយពីមុនមកខ្ញុំឮតែគេថាខ្ញុំក៏មិនដែលឃើញដែរហើយក៏ខ្ញុំមិនជឿដែរតែឥឡូវខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហើយខ្ញុំជាកូនខ្មែរខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់

ប្រភព ៖

ហាសហា…លោកម្ចាស់ខ្មែរ ប្រឹងសប្បាយច្រៀងរាំច្រៀងរាំតិចទៀតទៅ ជិតបាត់ឈ្នោះពីផែនទីពិភពលោកហើយ..ឯងនិយាយអញ្ចឹងតិចទៀតមានយួននិយាយខ្មែរចេញ់មកនិយាយថា ឯងរើស់អើងពូជសាសន៍អីណាឡូវហើយ ហើយតិចទៀតមានយួននិយាយខ្មែរចេញ់មកនិយាយថាខ្មែរយើងកុំភយ័សមយ័នេះហើយគ្មានអាណាយកប្រទេសយើងបានទេ.. ខឹខឹខឹ… ឡាវសព្វថ្ងៃគឺរច្ចនាសម្ព្ធ័រដ្ឋបាលគឺសុទ្ធតែជនជាតិយួនជាអ្នកគ្រប់គ្រោង វារងចាំតែមានសង្គ្រាមលោកលើកទី បីកើតឡើងទេ ប្រទេសឡាវនឹងជារបស់វាទាំងអស់…ចាំណាលោកម្ចាស់ខ្មែរ….

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here